nmpa test stocking devi time igm test stock fluorometricpcr